ஆசிரியர் தனக்கு பிரிய மான மாணவியை பிடித்து உம்ப விட்டார்!

84409