இவளுக்கு புண்டை அரிதால் என்னை ஒக்க குபிடுகிறாள்

4259