இவளின் நிர்வாணம் காண கோடான கோடி கண்கள் வேண்டும்

5316